Happy Birthday, Sailor Uranus! 6fglwv10Happy Birthday, Sailor Uranus! Bumper10Happy Birthday, Sailor Uranus! Gtq_pr10 Happy Birthday, Sailor Uranus! Star_s10